تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

ادامه

  plode. BizRate reviews stores and products. Answers.com/images/speechbot.com, About.com/images/isearch.thesearchenginelist.. Zillow. Real answers.gif Myriad Search: Ad-free search lets users select results from Ask Jeeves, Google, MSN, and Yahoo! Select search depth and place bias on the search results from the major search engines.com/images/clear.thesearchenginelist.thesearchenginelist. Properazzi Grub started back in 2000 with a simple concept of distributing part of the search process pipeline: crawling. KMLE King's Medical Library EngineGoogle Groups: Formerly Deja News, Google Groups lets you post on usenet forums without using a mail client via their easy-to-use web interface. ::egothor Egothor is an Open Source, high-performance, full-featured text search engine written entirely in Java.gif" /> ZoomInfo: Founded in 1999, ZoomInfo is a Web-based service that extracts information about people and companies from millions of LexisNexis: Provider of legal, government, business and high-tech information sources.gif" /> Xapian is an Open Source Search Engine Library, released under the GPL.com" src="http://www. EB-Eye Bioinformatics Search HotBot was one of the early Internet search engines (since 1996) launched by Wired Magazine.com is a metasearch engine which uncovers information in the Invisible Web.thesearchenginelist.com/images/dogpile. From the site, "The high quality and personalized health search engine".com/images/scirus. Xapian Properazzi.thesearchenginelist.
  MetaSearch
  BrainboostMyriad MetaCrawler is a metasearch engine that blends the top web search results from Google, Yahoo!, Live Search, Ask. Google University Search Spock advertises itself as, "The world's most accurate people search. Search it all.com/images/pbs. The fastest way to find a JavaScript.gif" /> mnoGoSearch: Web search engine software.com/images/clear.org" alt="Skoolz - College and University Search" src="http://www.thesearchenginelist.com: "Comparison Shopping beyond compare" Comparison shopping and search engine.gif" /> Sidestep: Searches over 200 travel-relates websites for airfares & the best deals on airfare.com/images/google.gif" /> YaCy is a scalable personal web crawler and web search engine.com/images/nextag.gif" /> MySimon: Price Comparison Shopping Nextag Google News: News by Google.
  Medical
  Bioinformatic Harvester MetaCafe: Search videos hosted by MetaCafe.com/images/webmd.
  Open
  Source
  DataparkSearch DataparkSearch Engine is a full-featured open source web-based search engine released under the GNU General Public License and designed to organize search within a website, group of websites, intranet or local system.
  MeshPubMed MeSH - Medical Subject Headings (GoPubMed): Knowledge-based.thesearchenginelist.com/images/lexis(nexis).com" src="http://www. By subscription only. As of March 2008, it had more than 20 million registered users.gif" /> It was formerly known as Lucy.com/images/podscope.thesearchenginelist.gif" />
  OpenFTS Sciencenet: For scientific knowledge based on YaCy Technology.thesearchenginelist. Sciencenet is the solution.thesearchenginelist.gif" /> Usenet Google GroupsScirus: The most comprehensive scientific research tool on the web.gif" /> EB-Eye - EMBL-EBI's (European Bioinformatics Institute): Open-source, high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java.gif" /> NewsLookup.
  Mamma Comprehensive Property Search for UK houses for sale, estate agents, house prices and guides on buying and selling property and mortgages advice.gif" /> Google University Search allows you to search a specific site - one school at a time.thesearchenginelist.thesearchenginelist. :-)
  News
  Google News Bioinformatic Harvester: From the Karlsruhe Institute of Technology, the Bioinformatic Harvester crawls and crosslinks dozens of bioinformatic sites and serves 10's of thousands of pages daily.com/images/askwiki. Queries can be keywords, phrases or short questions. Users on iQ can post questions and answers in a similar manner to sites such as Yahoo Answers, Google Answers and Wondir.
  GoPubMed published resources.com" src="http://www. One of the famous 90's dotcoms.gif" /> About..com/images/kayak.thesearchenginelist.gif" /> TVEyes: TVEyes makes Radio & TV searchable by keyword, phrase or topic - just as you would use a search engine for text.com.gif" /> StrimOO: Video search engine.
  PowerSet Veveo / VTap: a video search platform for mobile phones.gif" /> eHow is an online knowledge resource with more than 140000 articles and videos offering step-by-step instructions on "how to do just about everything"
  Lexxealpha Lexxe processes natural language queries and delivers results in clusters by topic.
  LycosIQworks on Apple Iphones as well as Microsoft Mobile-powered phones.
  NewsLookup Google Codesearch: Searches public source code using a variety of parameters. Blinkx is a multi-media metasearch engine searching the media files of sites such as YouTube, MetaCafe, GoogleVideo, MySpace and more. Also powers Yahoo!Shopping in several countries.gif" /> Terrier is software for the rapid development of Web, intranet and desktop search engines.com/images/ehow.com/images/xapian.gif" /> TheFind.
  Excite SearchMedica: Professional Medical Search
  WebMD Podscope: "Introducing: the first search engine that can find podcasts according to the words spoken during them!".javascriptsearch.
  Ask.com/images/entrez.thesearchenginelist.     </td>
   </tr>
   
	 
	    <tr>
    <td rowspan=
  MultiMedia
  YouTube Wink is a free people search engine that helps you find people at social networks, blogs, and across the Web.. If it is on a university website somewhere, this search engine will find it.com/images/zillow.com/images/krugle.com/images/googlecode.A modular platform for the rapid development of large-scale Information Retrieval applications.thesearchenginelist.
  Singing FishScientific Scirus - Scientific Search Healia: The health search engine.
  Shopping
  Google Product Search Krozilo is a virtual web browser, similar to My Yahoo!, iGoogle, Pageflakes, Netvibes, and Microsoft Live.com/images/clear.gif" /> Krugle Code Search Engine can turn your company's code and related development assets into a searchable, shareable asset.gif" /> AskMeNow: Questions answered from your mobile telephone.gif" /> world, business, politics.com/images/yacy.co.com/images/veveo.
  LemurHome.
  Jexamples ht://Dig is a complete world wide web indexing and searching system for a domain or intranet.thesearchenginelist. An image search service with more than 2,000,000,000 pictures.thesearchenginelist.org searches for javascripts, ajax, DHTML and JavaScript snippets from all over the web.com is a discovery shopping search engine as opposed to a comparison search.com/images/yacy. Find videos on Youtube, Metacafe, Dailymotion and more with one search.thesearchenginelist."
  AskWiki Info.com/images/tveyes.
  PriceRunner ForSaleByOwner.us" src="http://www.com/images/spock. Knight Ridder, Tribune Company and Gannett own 75% of Topix.thesearchenginelist.gif" /> PHP Classescom Answers.)
  Nutch Kayak: Metasearch for travel - search 140 travel sites all at once for the best deals and buy tickets and make reservations direct..com/images/mamma. Based in the Netherlands, results come from 11 search engines.
  SearchMedica Kelkoo: A Yahoo! company.
  MetacrawlerSWISH-E SWISH-Enhanced (Simple Web Indexing System for Humans - Enhanced) is a fast, powerful, flexible, free, and easy to use system for indexing collections of Web pages or other text files.thesearchenginelist.thesearchenginelist.thesearchenginelist.thesearchenginelist.com/images/ebi..com/images/surfwax.thesearchenginelist.thesearchenginelist.
  Podscope InfoSpace: From their webpage, "The yellow pages and white pages directory from InfoSpace is the most convenient way to find people and businesses.gif" /> Genie Knows: A division of IT Interactive Services Inc.com/images/turbo10.
  Ex.thesearchenginelist. </td>
   </tr>
   <tr>
    <td><span class=Windows Live QnA Windows Live QnA: Ask any question and get answers from people in the know.
  Mobissimo
  Question
  &
  Answer
  About.gif ixquick: Eliminate Big Brother! The Ixquick metasearch engine permanently deletes all personal search details gleaned from its users.
  SciencenetYacy FreeBookSearch.thesearchenginelist.gif" /> WebCrawler was used to build the first publicly-available full-text index of a subset of the Web.com/images/msnshopping.thesearchenginelist. 20 million unique visitors according to ComScore.com is the best place to start a people search, as they have a huge number of tools all in one place to find whomever you seek.org" src="http://www.thesearchenginelist.
  Visual

  Search

  Engines
  Grokker Visual Metasearch
  People
  AnyWho Excite: Now an Internet portal, was once one of the most recognized brands on the Internet.
  MetaCafe WebMD: A source for health information, a symptom checklist, pharmacy information, and a place to store personal medical information.thesearchenginelist.com is a tier 2 search engine.com/images/googleproduct.com/images/mnogo. Launched in March of 2007 by Yannick Laclau, it allows users to search and view property listings for Europe. Search listed properties all across America.thesearchenginelist.com/images/newslookup.
  Wikia Search Mobissimo.gif" /> Mamma: "The Mother of All Search Engines" - was one of the web's first metasearch engines (1996).gif" /> Entrez (Pubmed): The life sciences search engine. It can be configured as a standalone engine, metasearcher, peer-to-peer HUB, etc. Shows popular searches - what others are searching for.
  Surfwax PriceRunner: Price Comparison website and search engine
  RetailMeNot Web-Cam-Search.gif" /> Grokker visual Meta Search Engine lets you choose which sites to search and presents the results in multiple views - outline view, map view.thesearchenginelist.thesearchenginelist.gif" /> blinkx: Over 18 million hours of video .com/images/phpclasses.gif" /> Picsearch: Search the web for images.gif" /> Wikia Search: Jimmy Wales and Wikia aim to create a an open source Internet search engine, to which the community can contribute.
  Source Code
  Google Code Search iSearch PHP search engine allows you to build a searchable database for your web site.
  .com/images/info. Entrez (Pubmed) Trulia: Find property online, agents can list their properties free, a robust real estate portal for homebuyers and sellers.thesearchenginelist.thesearchenginelist.com/images/dig.thesearchenginelist.com/images/pricegrabber.thesearchenginelist. Like other travel meta-search websites, Mobissimo does not sell directly to the consumer but consolidates travel offerings for a referral fee. Kelkoo - A Yahoo! company The College Search Engine.net: The famous book searching portal also searches for audiobooks. eHow Sphinx is a free software search engine designed with indexing database content in mind. You can mark articles or find similar articles with several useful tools. Now, just a front end for Ask.gif" /> Powerset is betting on the wisdom of the crowds with a new online community site called Powerset Labs.thesearchenginelist. Not only does it work as a small or medium scale Web search engine, but also as a personal search.thesearchenginelist.gif" /> SpeechBot was a search engine for audio & video.com: Search and hack nearly a million webcams for free on the net.gif" /> YouTube: Owned by Google, the web's largest media site.thesearchenginelist. 3-times more listings than white pages phone directory.gif" /> OpenFTS: OpenSource Full Text Search is an advanced PostgreSQL-based search engine that provides online indexing of data and relevance ranking for database searching.com/images/ixquick. Very fast access to the EBI's data resources. News headlines updated continuously.gif" /> PBS provides resources to air its standard programming & also provides its audience with multiple online archives of specific video programs.gif" /> Google Product Search: (Formerly Froogle) use Google to search for the best deals on products when you are shopping.gif" /> Dogpile: Brings together searches from the top search engines including Google, Yahoo! Search, Live Search, Ask.plode.gif" />Ask Jeeves was designed to allow users to get answers to questions posed in everyday, natural language. ht://Dig is meant to cover the search needs for a single company, campus, or web site. LexisNexis
  School
  Nextag Comparison Shopping.gif" /> Lycos iQ is a community driven "human search" site by Lycos Europe GmbH. Type in a question in natural language, get an answer.thesearchenginelist. Veveo VTap
  Real Estate
  For Sale By Owner . </td>
   </tr>
	    <tr>
    <td><img width= Lucene is a high-performance, full-featured text search engine library written entirely in Java.thesearchenginelist. It currently supports MySQL and PostgreSQL natively.  Used to be miningco.com:
  Metasearch bringing together results from the top search engines.com Finding-People.thesearchenginelist.thesearchenginelist. Lucene MSN Shopping: Comparison shopping made easy: Offering 33,155,627 products from over 8,000 stores — all in one place — and over 470 pages of shopping advice to help you make the right choices.gif" /> Realtor.gif" /> Yahoo! Answers is a community-driven knowledge market website launched by Yahoo! Turbo10.org: Search colleges and universities.gif" /> Brainboost: Now Answers.thesearchenginelist. The search database includes over 150 Million products from over 500,000 online stores.thesearchenginelist.com/images/linkedin.thesearchenginelist.thesearchenginelist. ZABASEARCH Zabasearch: Honestly free people search." Linked In Shopwiki: Shopping directory and search cataloguing some 241,416,304 products, and counting.thesearchenginelist.com/images/free_book_search.gif" /> MagPortal JExamples analyzes the source code of Java open source projects such as Ant, Tomcat and Batik and loads them into a java examples database for easy searching.thesearchenginelist.thesearchenginelist.com/images/kartoo. Info.com. Find cheap airfares, discount hotels, car rentals and cruise deals to popular travel destinations worldwide.thesearchenginelist.com/images/anywho.com/images/infospace.gif Lemur Toolkit is a open-source toolkit designed to facilitate research in language modeling and information retrieval.com/images/metalib.gif" /> AskWiki Beta is a preliminary integration of a semantic search engine that seeks to provide specific answers to questions using information from Wikipedia articles.com" src="http://www.gif" /> historical sales, home valuation tools and more.com/images/googlegroups." Wink Ex. Shopzilla RetailMeNot: From the people who brought you "BugMeNot", check here before you buy for discount coupons and promo codes.com/images/yahooanswers.gif" /> Kartoo visual Meta Search Engine searches multiple search engines and presents its results in a visual map.gif" /> Musgle: Music Search (mp3, wav, etc.com/images/searchmedica.co.gif" /> MagPortal: Find individual articles from many freely accessible magazines by browsing the categories or using the search engine. Full-text search & cross-platform.. Genie Knows JavaScriptSearch.com: A shopping directory and search owned by eBay. MetaLib Shopzilla (Owned by Bizrate) helps shoppers find, compare and buy anything, sold by virtually anyone, anywhere. Search journals, scientists' homepages, courseware, pre-print server material, patents, more.com/images/clear.com/images/realtor.gif" /> PriceGrabber.gif" /> Surfwax offers a variety of tools for finding, saving, and sharing information on the Internet, including Nextaris, the law-article research site LawKT, the SurfWax meta-search and SurfWax Scholar services.thesearchenginelist., a Canadian vertical search engine company concentrating on niche markets: health search, video games search, and local business directory search.thesearchenginelist. Musgle Rightmove: Find property online, search a wide range of property for sale in various areas in the UK, London and Overseas with Rightmove.com and MSN.thesearchenginelist.thesearchenginelist.thesearchenginelist.com/images/jexamples.thesearchenginelist.gif" /> Zillow provides free real estate information including homes for sale, comparable homes, Koders Searces some 766,893,913 lines of open source code.gif" /> Shopping.com/images/magportal.com/images/powerset. Lemur supports a wide range of industrial and research language applications.gif" /> Inman News: Real Estate News search. Now owned by Copernic Inc. Their website claims, "We want to help fix search. Sign up to find people you know.gif" /> AnyWho.gif" /> LinkedIn is a business-oriented social networking site used for professional networking.thesearchenginelist.gif" /> MetaLib is a federated search system developed by Ex Libris.com/images/webcrawler.thesearchenginelist. A little late to a crowded market, but Windows is there now too. Create and share a custom code index that is easily searched from Visual Studio, Eclipse or any browser. Sphinx Singing Fish: An audio and video search engine, now AOL media search. Topix that allows users to ask questions of other users and answer other users' questions. Over 450 million scientific items indexed at last count.com.com/images/lycosiq.com/images/sidestep.com/images/askmenow. TheFind.thesearchenginelist. Finds audio and video files based upon actual content! </td>
   </tr>
   <tr>
    <td><img border= Topix is a news aggregator which categorizes news stories by topic and geography. infospace Yahoo News: Use Yahoo! News to find breaking news, current events, the latest headlines, news photos, analysis & opinion on top stories,ixquick GoPubMed: Knowledge-based: GO - GeneOntology - Searching sorted - Social network and folsonomy for sciences.thesearchenginelist.thesearchenginelist. KMLE (King's Medical Library Engine): Full American Heritage Stedman's Medical Dictionary comprehensive resource including tens of thousands of audio pronunciations and abbreviation guides. Webcrawler HT:/Dig Clusty: The clustering search engine powered by Vivisimo.thesearchenginelist. An easy way to search for business people or professionals.com/images/yahoonews.): Based upon a JavaScript that automatically inserts a clever boolean search string into Google to return catalogs of hidden MP3 and Music files. This same search will also find MP3 files.com" alt="Skoolz - College and University Search" src="http://www.com/images/clear.com: Search homes being sold by their owners without the intermediation of realtors - save on commission.com/images/koders.skoolz. RightMove PHP Classes Repository: Find the PHP class you need at PHP Classes. FindSounds FindSounds: Search engine to find any kind of sound file: WAV, MP3, AIFF, AU - search by sample rate and quality. This makes it difficult for scientists/students/teachers.com: Search thousands of news sites by source region and media type. Dogpile Skoolz.com/images/explode
  این مطلب تا کنون 131 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 29 آذر 1392 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214358
 • بازدید امروز :272644
 • بازدید داخلی :61772
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:264
 • همه حاضرین :395

تگ های برتر امروز

تگ های برتر